Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 새로운 업데이트 Seventeen Light Stick Ver2( 세븐 무료로

새로운 업데이트 Seventeen Light Stick Ver2( 세븐 무료로

“SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ .

SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: COCOAENT.
 • 마지막 업데이트 날짜: 2022. 8. 11.
 • 범주:
  1. 라이프스타일
 • SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐의 직접적인 경쟁자:
  1. Stray Kids Light Stick
  2. TWICE LIGHT STICK
  3. SEVENTEEN LIGHT STICK
  4. candybongz
  5. god LIGHT STICK
  6. NiziU LIGHT STICK

SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐 관련 동영상 보기

세븐틴 공식 응원봉 버전 2 \u0026 Ode To You 콘서트 굿즈 개봉 후기

사용자 평가

 • 예능 기준은 6점
 • 그래픽 기준은 6포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 6점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 6점입니다.

소개하다

세븐틴-seventeen의 공식 응원봉인 seventeen light stick ver2 – 세븐틴 라이트 스틱 버전2 를 사용하기 위한 앱입니다. 앱을 통해 티켓번호를 등록하면 공연장에서 다양한 연출을 통해 좀 더 즐거운 공연을 관람하실 수 있습니다.

* 기능 안내

1. 티켓 번호 등록
공연 시 공식 응원봉에 좌석번호를 등록하면 무대 연출에 맞춰 자동으로 색상이 변경되어 보다 즐겁게 공연을 즐길 수 있습니다.

2. 세븐틴 응원봉(seventeen light stick) 배터리 잔량 체크
앱과 연결된 응원봉의 배터리 잔량을 체크합니다.

3. 세븐틴 응원봉(seventeen light stick) 업데이트

* 앱 접근 권한 안내
정보통신망법 제22조의 2 제1항(이동통신단말장치내에 저장되어 있는 정보 및 설치된 기능에 대하여
이유를 고지하고, 접근권한 동의절차 구현)에 준수하여 앱 이용시 필요한 접근권한을
아래와 같이 안내합니다.

1) 필수 접근권한
– 필수 접근권한 없음

2) 선택적 접근권한
– 저장공간 : 공연시 다양한 연출을 위한 정보를 기록할때 사용
– 카메라 : 공연시 다양한 연출을 위한 정보를 티켓에서 확인하기 위해 QR코드 읽기시 사용
– 위치 : 응원봉 검색(BLE)은 위치 서비스가 활성화 된 경우에만 작동하기 때문에 사용합니다.

선택접근 권한은 설정 – 애플리케이션 관리자 – SVT VER.2 앱 – 권한에서 설정변경이 가능합니다.
—-
개발자 연락처 :
+821067461001

COCOAENT.에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://i-xlab.com
이메일:
toxlab@object-xlab.com
주소:
(08507) 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, B동 509호(가산동 우림라이언스밸리)
개인정보처리방침:
http://app.cocoaent.com/terms.html

SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐 사진

주제 SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐 와 관련된 20 개의 이미지가 있습니다.

Seventeen - Official Light Stick Ver.2 – Bora Clover
Seventeen – Official Light Stick Ver.2 – Bora Clover
세븐틴(Seventeen) On Twitter:
세븐틴(Seventeen) On Twitter: “Seventeen Official Lightstick Ver.2 Coming Soon! #Seventeen #세븐틴 #Carat #캐럿 Https://T.Co/Aronmrfaoq” / Twitter

여기에서 SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐의 경쟁자

다운로드 Stray Kids Light Stick 무료로

Unboxing My First Light Stick!!! | STRAY KIDS

주제 Stray Kids Light Stick 와 관련된 36 개의 이미지가 있습니다.

Kpop Concert Light Stick Stray Kids | Stray Kids Lightstick Dimensions - Kpop Kids - Aliexpress
Kpop Concert Light Stick Stray Kids | Stray Kids Lightstick Dimensions – Kpop Kids – Aliexpress
Kpop Stray Kids Light Stick With Bluetooth Connects The Official App Type Of Glow Stick Should Aid Stick Hand Lamp Concerts Glo - Christmas Pendant & Drop Ornaments - Aliexpress
Kpop Stray Kids Light Stick With Bluetooth Connects The Official App Type Of Glow Stick Should Aid Stick Hand Lamp Concerts Glo – Christmas Pendant & Drop Ornaments – Aliexpress
Mykpop]Stray Kids Light Stick Fans Concert Supporting Lightstick Kpop Fan Gift Fans Collection Sc20083012 - Luminous Toys - Aliexpress
Mykpop]Stray Kids Light Stick Fans Concert Supporting Lightstick Kpop Fan Gift Fans Collection Sc20083012 – Luminous Toys – Aliexpress
Lịch Sử Giá Kpop Straykids Lightstick Concert Support Light Stick Fans Version Cập Nhật 3/2023 - Beecost
Lịch Sử Giá Kpop Straykids Lightstick Concert Support Light Stick Fans Version Cập Nhật 3/2023 – Beecost

새로 업데이트됨 TWICE LIGHT STICK 무료로

TWICE’s New Lightstick (CANDYBONG Version 3) Surprise Announcement – First Thoughts

주제 TWICE LIGHT STICK 와 관련된 35 개의 이미지가 있습니다.

Kpop Twice Light Stick Lamp Candy Bong Z Twice Ver.2 With Bluetooth Respondent Lollipop Lamp Hand Light Concert Lightstick Fans _ - Aliexpress Mobile
Kpop Twice Light Stick Lamp Candy Bong Z Twice Ver.2 With Bluetooth Respondent Lollipop Lamp Hand Light Concert Lightstick Fans _ – Aliexpress Mobile
Kpop Twice Light Stick Lamp Candy Bong Z Twice Ver.2 With Bluetooth Respondent Lollipop Lamp Hand Light Concert Lightstick Fans|Đồ Chơi Phát Sáng| - Aliexpress
Kpop Twice Light Stick Lamp Candy Bong Z Twice Ver.2 With Bluetooth Respondent Lollipop Lamp Hand Light Concert Lightstick Fans|Đồ Chơi Phát Sáng| – Aliexpress
Twice Phiên Bản 2 Bluetooth Candy Lightstick - Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Twice Phiên Bản 2 Bluetooth Candy Lightstick – Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Lightstick Twice Candy Bong Z Gậy Cổ Vũ Twice | Shopee Việt Nam
Lightstick Twice Candy Bong Z Gậy Cổ Vũ Twice | Shopee Việt Nam

지금 다운로드 SEVENTEEN LIGHT STICK 모두 무료

SEVENTEEN (세븐틴) Official Light Stick Ver.3 Concept Teaser

주제 SEVENTEEN LIGHT STICK 와 관련된 49 개의 이미지가 있습니다.

Mua Seventeen - Carat Bong Light Stick Ver.2 | Hàng Hóa Kpop Trực Tuyến – Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Mua Seventeen – Carat Bong Light Stick Ver.2 | Hàng Hóa Kpop Trực Tuyến – Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Seventeen Light Stick - Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Seventeen Light Stick – Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Tổng Hợp Lightstick Seventeen Ver 3 Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 3/2023 - Beecost
Tổng Hợp Lightstick Seventeen Ver 3 Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 3/2023 – Beecost
Sẵn - Chính Hãng] Official Light Stick Seventeen Ver 02 - Đèn Cổ Vũ 17 Ver 2 | Shopee Việt Nam
Sẵn – Chính Hãng] Official Light Stick Seventeen Ver 02 – Đèn Cổ Vũ 17 Ver 2 | Shopee Việt Nam

새 업데이트 candybongz 100% 무료

🌸 unboxing | twice candy bong (version 1) + connecting it to twice app | megumei 🌸

주제 candybongz 와 관련된 23 개의 이미지가 있습니다.

새로 업데이트됨 god LIGHT STICK 모두 무료

📦 위드깡 | 💙추억여행 쌉가능 god 응원봉 ver.2💎 언박싱 | god OFFICIAL LIGHT STICK ver.2 UNBOXING

주제 god LIGHT STICK 와 관련된 25 개의 이미지가 있습니다.

지오디 응원봉 G.O.D. Lightstick - 3D Model By Jeongwol (@Jeongwol) [Ec1C778]
지오디 응원봉 G.O.D. Lightstick – 3D Model By Jeongwol (@Jeongwol) [Ec1C778]

정보 NiziU LIGHT STICK 100% 무료

NiziU “OFFICIAL LIGHT STICK” Unboxing Video

주제 NiziU LIGHT STICK 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

Niziu Official Concert Pen Light Stick White From Japan Free Shipping | Ebay
Niziu Official Concert Pen Light Stick White From Japan Free Shipping | Ebay

이 게임에 대한 사용자 의견

SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐에 총 95개의 댓글이 있습니다.

 • 645 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 493개
 • 145 일반 의견
 • 22 나쁜 리뷰
 • 34 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 SEVENTEEN LIGHT STICK VER2( 세븐에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *