Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금 다운로드 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 100% 무료

지금 다운로드 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 100% 무료

“콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ 콴다 선생님 기준, 콴다 문제 풀어주기, 콴다 선생님 지원, 콴다 선생님 수익, 콴다 과외 시급, 콴다과외 면접 후기, 수학문제 풀어주는 사이트, 콴다과외 가격.

콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Mathpresso
 • 마지막 업데이트 날짜: 2023. 3. 13.
 • 범주:
  1. 교육
 • 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외의 직접적인 경쟁자:
  1. 콴다(Qanda)
  2. Gauthmath-Math Homework Helper
  3. Cymath – Math Problem Solver
  4. CheckMath
  5. Camera Math – Homework Hel‪p
  6. Mathway
  7. Symbolab Practice

콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 관련 동영상 보기

[콴다 문제풀이] 콴다 선생님의 수학 문제풀이 영상! 수학 공부로 용돈 버는 대학생?!

사용자 평가

 • 예능 기준은 8점
 • 그래픽 기준은 5포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 9점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 6점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 5점입니다.

소개하다

* 선생님 전용 앱입니다. 학생의 경우 ‘콴다’를 검색 후 설치해주세요.

매달 40만 명 이상의 학생들이 800만 개 이상의 문제를 콴다를 통해 해결하고 있습니다.

이제 학생들의 수학 과학 문제를 풀어주고 현금과 기프티콘까지 받을 수 있는 꿀팁을 공유하세요.

총 100만 명 이상의 초, 중, 고 학생들이 선생님을 기다리고 있어요.

돈은 벌어야 하는데,
알바는 너무 힘들고,
과외는 부담스러우신 분,

원하는 시간에만 과외를 하고 싶으신가요? 수학 과학 문제에 자신 있다고요?

이제 콴다 선생님을 통해 언제 어디서나, 문제 풀어주는 부담 없는 과외를 해보세요!

콴다 선생님은 수학 과학 문제 풀이에 자신 있는 분들에게 최고의 모바일 과외 앱입니다.

문제 풀이
• 내가 풀고 싶은 문제를 골라 풀어보세요.
• 어려운 문제일수록 포인트가 더 높아집니다.
• 전 과목(수학, 과학, 영어, 국어, 사회, 한국사)과 더불어 경시 및 논술 유형까지 풀어보세요.
• 평균 6문제만 풀면 스타벅스 아메리카노가 1잔!

종합 랭크
• 종합 랭크를 올려 슈퍼 랭크에 등극해보세요.
• 1:1 질문 답변 시 더 많은 가넷을 받을 수 있어요.
• 현금 환급 시 보너스 포인트를 받을 수 있어요.

추가 기능
• 친절하고 자세한 풀이는 더 많은 가넷을 받을 수 있어요.
• 경시 및 논술 유형은 더 많은 가넷을 받을 수 있어요.
• 가넷은 언제든 포인트로 전환 가능해요.
• 성실한 활동은 학생들에게 더 많은 1:1 질문을 받게 해요.

수학 과학 문제 풀이에 자신 있다면, 지금 바로 콴다 선생님을 시작하세요!

앱 접근권한 안내

콴다 선생님에서는 서비스 제공을 위해 다음과 같은 접근권한이 필요합니다.

[필수적 접근권한]
• 카메라: 가입 시 학적 정보 확인, 풀이 업로드, 프로필 사진 등록, 제품 피드백 및 문의하기 업로드의 경우에 이 기능에 접근합니다.
• 저장공간(사진): 가입 시 학적 정보 확인, 풀이 업로드, 프로필 사진 등록, 제품 피드백 및 문의하기 업로드, 기타 이미지 저장의 경우에 이 기능에 접근합니다.

문의 사항이 있으신가요? 콴다에게 피드백을 주세요!
• 콴다 앱 내 실시간 문의하기 (내정보-설정-문의하기)
• 카카오톡 플러스 친구: 콴다
• 이메일: support@mathpresso.com
• 유선전화: 02-322-9433
• 문의 사항을 리뷰에 남기실 경우 해당 선생님의 문제를 파악하기 어려울 수 있어요!

정답으로 가는 가장 빠른 길, 콴다
—-
개발자 연락처 :
Address : Mathpresso, 17th Fl, 428 Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul
Email : support@mathpresso.com
Tel : 02-322-9433

Mathpresso에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://qanda.ai
이메일:
support.japan@mathpresso.com
주소:
17th Fl, 428 Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
개인정보처리방침:
https://qanda.ai/terms/info_term/en_US

콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 사진

주제 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 와 관련된 31 개의 이미지가 있습니다.

콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 - Google Play 앱
콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 – Google Play 앱
콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 Na App Store
콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 Na App Store
콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 - Google Play 앱
콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 – Google Play 앱
콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 - Google Play 앱
콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 – Google Play 앱
App Store에서 제공하는 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외
App Store에서 제공하는 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외

여기에서 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외의 경쟁자

정보 콴다(Qanda) 무료로

[콴다] 자~ 질문 있는 사람?

주제 콴다(Qanda) 와 관련된 33 개의 이미지가 있습니다.

콴다(Qanda) - Google Play 앱
콴다(Qanda) – Google Play 앱
콴다(Qanda) - Google Play 앱
콴다(Qanda) – Google Play 앱
콴다(Qanda) - Google Play 앱
콴다(Qanda) – Google Play 앱

새 업데이트 Gauthmath-Math Homework Helper 무료로

Từ nay không phải đi học thêm nữa! ahamazinglearning gauthmath Mathsucks studentstruggle learnontikt

주제 Gauthmath-Math Homework Helper 와 관련된 19 개의 이미지가 있습니다.

Gauthmath-Math Homework Helper - Ứng Dụng Trên Google Play
Gauthmath-Math Homework Helper – Ứng Dụng Trên Google Play
Gauthmath-Math Homework Helper – Apps On Google Play
Gauthmath-Math Homework Helper – Apps On Google Play
Gauthmath-Math Homework Helper On The App Store
Gauthmath-Math Homework Helper On The App Store

지금 다운로드 Cymath – Math Problem Solver 100% 무료

How To Use Cymath Math Problem Solver on Android

주제 Cymath – Math Problem Solver 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

Cymath - Math Problem Solver - Apps On Google Play
Cymath – Math Problem Solver – Apps On Google Play
Cymath | Math Problem Solver With Steps | Math Solving App
Cymath | Math Problem Solver With Steps | Math Solving App

지금 다운로드 CheckMath 100% 무료

Khi cô thất tình | Chun Pop #short #shorts #checkmath

주제 CheckMath 와 관련된 42 개의 이미지가 있습니다.

Checkmath: Giải Bài Tập Toán - Ứng Dụng Trên Google Play
Checkmath: Giải Bài Tập Toán – Ứng Dụng Trên Google Play
Checkmath - Apps On Google Play
Checkmath – Apps On Google Play
Checkmath - Apps On Google Play
Checkmath – Apps On Google Play
Checkmath Cho Ios 1.43.0 - Ứng Dụng Hỗ Trợ Giải Bài Tập Toán
Checkmath Cho Ios 1.43.0 – Ứng Dụng Hỗ Trợ Giải Bài Tập Toán
Checkmath - Apps On Google Play
Checkmath – Apps On Google Play

정보 Camera Math – Homework Hel‪p 모두 무료

Camera maths homework help download now

주제 Camera Math – Homework Hel‪p 와 관련된 41 개의 이미지가 있습니다.

Camera Math - Homework Hel‪P - Apps On Google Play‬
Camera Math – Homework Hel‪P – Apps On Google Play‬
Camera Math - Homework Hel‪P - Apps On Google Play‬
Camera Math – Homework Hel‪P – Apps On Google Play‬
Download Camera Math - Homework Hel‪P Free For Android - Camera Math - Homework Hel‪P Apk Download - Steprimo.Com‬‬
Download Camera Math – Homework Hel‪P Free For Android – Camera Math – Homework Hel‪P Apk Download – Steprimo.Com‬‬

정보 Mathway 모두 무료

Bữa Cơm Chiều trên Sông Quê, Béo Ngậy Cá Thiểu Kho Tiêu | Nét Quê #182

주제 Mathway 와 관련된 5 개의 이미지가 있습니다.

Mathway - Ứng Dụng Trên Google Play
Mathway – Ứng Dụng Trên Google Play
Mathway | Bộ Tài Liệu Dành Cho Báo Chí
Mathway | Bộ Tài Liệu Dành Cho Báo Chí

지금 보기 Symbolab Practice 무료로

Practice

주제 Symbolab Practice 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외에 총 768개의 댓글이 있습니다.

 • 591 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 731개
 • 148 일반 의견
 • 25 나쁜 리뷰
 • 15 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *