Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 업데이트 Imaging Edge Mobile 무료로

업데이트 Imaging Edge Mobile 무료로

“Imaging Edge Mobile” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ Imaging Edge Mobile là gì, Imaging Edge Desktop, Imaging Edge Webcam, Imaging Edge Mac, PlayMemories Home, Imaging Edge download, Imaging Edge Mobile APK, Capture One.

Imaging Edge Mobile에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Imaging Edge Mobile
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Sony Corporation
 • 마지막 업데이트 날짜: 2023. 2. 21.
 • 범주:
  1. 사진
 • Imaging Edge Mobile의 직접적인 경쟁자:
  1. 수동 카메라 : DSLR 카메라 전문
  2. Hypocam
  3. α CLOCK
  4. Camera FV-5 Lite
  5. ProCam X (라이트 버전)
  6. Tone Studio
  7. Sony | Headphones Connect
  8. Sony | Music Center
  9. Creators’ App
  10. Fiestable
  11. App Remote
  12. Support by Sony

Imaging Edge Mobile 관련 동영상 보기

Cách Truyền Ảnh Từ Sony A73 Sang iPhone Siêu Nhanh Qua APP Imaging Edge Mobile

사용자 평가

 • 예능 기준은 7점
 • 그래픽 기준은 7포인트
 • 안전 기준은 9점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 6점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 9점입니다.

소개하다

Imaging Edge Mobile을 사용하면 이미지/비디오를 스마트폰/태블릿으로 전송하고, 원격 촬영을 사용하고, 카메라로 촬영한 이미지에 위치 정보를 제공할 수 있습니다.

■ 카메라의 이미지를 스마트폰으로 전송
– 이미지/비디오를 전송할 수 있습니다.
– 자동 백그라운드 전송 기능을 통해 촬영된 이미지가 스마트폰으로 전송되므로 촬영 후 이미지를 선택하고 전송할 필요가 없습니다. *1
– 4K를 비롯한 높은 비트 전송률의 비디오 파일을 전송할 수 있습니다. *2
– 카메라가 꺼진 경우라도 스마트폰에서 카메라의 이미지를 보고 전송할 수 있습니다. *2
– 전송 후에는 소셜 네트워크 또는 전자 메일을 통해 고화질 이미지를 즉시 공유할 수 있습니다.
*1 지원되는 카메라는 여기를 참조하십시오. 이 기능을 사용하면 파일이 2MP 크기로 가져와집니다.
https://www.sony.net/dics/iem12/
*2 지원되는 카메라는 여기를 참조하십시오. 비디오 전송 및 재생 기능의 사용 가능 여부는 사용 중인 스마트폰에 따라 달라집니다.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ 스마트폰을 사용한 카메라 원격 촬영
– 스마트폰에서 카메라의 라이브뷰를 확인하여 사진/비디오를 원격으로 촬영할 수 있습니다. *3
이 기능은 긴 노출이 필요한 야경 또는 물가 풍경을 촬영할 때나 카메라를 직접 터치하지 않아야 하는 매크로 촬영 시 편리하게 사용할 수 있습니다.
*3 PlayMemories Camera Apps를 지원하는 모델은 사전에 “Smart Remote Control”(카메라 내부 앱)을 카메라에 설치하여 이 기능을 사용할 수 있습니다.
http://www.sony.net/pmca/

■ 위치 정보 기록 – 위치 정보 연동 기능이 있는 카메라를 사용하는 경우 스마트폰에서 가져온 위치 정보를 카메라에서 촬영한 이미지에 추가할 수 있습니다.
지원되는 모델 및 자세한 작업 방법은 아래의 지원 페이지를 참조하십시오.
https://www.sony.net/dics/iem12/
– 카메라에 위치 정보 연동 기능이 없는 경우에도 원격 촬영 중에 스마트폰에 저장되는 사진에 스마트폰의 위치 정보를 추가할 수 있습니다.

■설정 저장 및 적용
– Imaging Edge Mobile에서 최대 20개의 카메라 설정을 저장할 수 있습니다.
저장된 설정을 카메라에 적용할 수도 있습니다. *4
*4 지원되는 카메라는 여기를 참조하십시오. 설정 저장 및 적용 기능은 동일한 모델 이름을 가진 카메라에서만 지원됩니다.
https://www.sony.net/dics/iem12/

■ 참고
– 지원되는 운영 체제: Android 8.0~13.0
– 이 앱은 일부 스마트폰/태블릿에서 작동하지 않을 수 있습니다.
– 이 앱에서 사용 가능한 기능은 사용하는 카메라에 따라 다를 수 있습니다.
– 지원되는 모델 및 기능 정보는 아래의 지원 페이지를 참조하십시오.
https://sony.net/iem/

Sony Corporation에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
https://sony.net/iem/
이메일:
Info-pmm@jp.sony.com
주소:
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
개인정보처리방침:
https://imagingedge.sony.net/

Imaging Edge Mobile 사진

주제 Imaging Edge Mobile 와 관련된 17 개의 이미지가 있습니다.

Imaging Edge Mobile - Ứng Dụng Trên Google Play
Imaging Edge Mobile – Ứng Dụng Trên Google Play

여기에서 Imaging Edge Mobile과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Imaging Edge Mobile의 경쟁자

정보 수동 카메라 : DSLR 카메라 전문 모두 무료

DSLR 카메라 ALL 수동모드로 2분안에 풍경사진 잘찍는법!!

주제 수동 카메라 : DSLR 카메라 전문 와 관련된 44 개의 이미지가 있습니다.

정보 Hypocam 100% 무료

Hypocam – Mang camera \”đen trắng\” lên các thiết bị di động

주제 Hypocam 와 관련된 9 개의 이미지가 있습니다.

Hypocam - Apps On Google Play
Hypocam – Apps On Google Play
Hypocam - Apps On Google Play
Hypocam – Apps On Google Play
Hypocam On The App Store
Hypocam On The App Store

지금 다운로드 α CLOCK 무료로

Masashi Hamauzu – SONY ”α” CLOCK Project (2012~20XX) – [PART 1/2]

주제 α CLOCK 와 관련된 31 개의 이미지가 있습니다.

Α Clock - Ứng Dụng Trên Google Play
Α Clock – Ứng Dụng Trên Google Play

다운로드 Camera FV-5 Lite 100% 무료

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng App quay phim điện thoại Camera FV – 5 Lite

주제 Camera FV-5 Lite 와 관련된 34 개의 이미지가 있습니다.

Ứng Dụng Camera Fv-5 Lite: Chụp Ảnh Đẹp, Điều Chỉnh Hình Ảnh Dễ Dàng | Link Tải Free, Cách Sử Dụng
Ứng Dụng Camera Fv-5 Lite: Chụp Ảnh Đẹp, Điều Chỉnh Hình Ảnh Dễ Dàng | Link Tải Free, Cách Sử Dụng
Ứng Dụng Camera Fv-5 Lite: Chụp Ảnh Đẹp, Điều Chỉnh Hình Ảnh Dễ Dàng | Link Tải Free, Cách Sử Dụng
Ứng Dụng Camera Fv-5 Lite: Chụp Ảnh Đẹp, Điều Chỉnh Hình Ảnh Dễ Dàng | Link Tải Free, Cách Sử Dụng
Camera Fv-5 - Ứng Dụng Trên Google Play
Camera Fv-5 – Ứng Dụng Trên Google Play
Ứng Dụng Camera Fv-5 Lite: Chụp Ảnh Đẹp, Điều Chỉnh Hình Ảnh Dễ Dàng | Link Tải Free, Cách Sử Dụng
Ứng Dụng Camera Fv-5 Lite: Chụp Ảnh Đẹp, Điều Chỉnh Hình Ảnh Dễ Dàng | Link Tải Free, Cách Sử Dụng

정보 ProCam X (라이트 버전) 모두 무료

ProCam X Lite HD camera for Android

주제 ProCam X (라이트 버전) 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

다운로드 Tone Studio 모두 무료

HƯỚNG DẪN NÂNG HẠ TONE NHẠC CHUYÊN NGHIỆP TRONG 30 GIÂY BẰNG PHẦN MỀM STUDIO ONE

주제 Tone Studio 와 관련된 15 개의 이미지가 있습니다.

Boss Tone Studio Editor For The Katana Guitar Amplifier Series - Boss U.S. Blog
Boss Tone Studio Editor For The Katana Guitar Amplifier Series – Boss U.S. Blog
Boss Tone Studio Editor For The Katana Guitar Amplifier Series - Boss U.S. Blog
Boss Tone Studio Editor For The Katana Guitar Amplifier Series – Boss U.S. Blog

새 업데이트 Sony | Headphones Connect 모두 무료

[HDSD] Hướng dẫn sử dụng app Sony Headphones Connect

주제 Sony | Headphones Connect 와 관련된 28 개의 이미지가 있습니다.

Ứng Dụng Sony Headphones Connect Cho Tai Nghe Bluetooth | Sony Vietnam
Ứng Dụng Sony Headphones Connect Cho Tai Nghe Bluetooth | Sony Vietnam
Ứng Dụng Sony Headphones Connect Cho Tai Nghe Bluetooth | Sony Vietnam
Ứng Dụng Sony Headphones Connect Cho Tai Nghe Bluetooth | Sony Vietnam
Ứng Dụng Sony Headphones Connect Cho Tai Nghe Bluetooth | Sony Vietnam
Ứng Dụng Sony Headphones Connect Cho Tai Nghe Bluetooth | Sony Vietnam
Sony | Headphones Connect - Ứng Dụng Trên Google Play
Sony | Headphones Connect – Ứng Dụng Trên Google Play

지금 보기 Sony | Music Center 100% 무료

Khám phá cửa hàng Sony Center ngày khai trương cùng Long Khoa Học

주제 Sony | Music Center 와 관련된 28 개의 이미지가 있습니다.

다운로드 Creators’ App 무료로

Introducing Creators’ Cloud | Sony

주제 Creators’ App 와 관련된 6 개의 이미지가 있습니다.

Creators' App - Ứng Dụng Trên Google Play
Creators’ App – Ứng Dụng Trên Google Play

지금 보기 Fiestable 100% 무료

How to use the Fiestable App

주제 Fiestable 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

Fiestable: Ứng Dụng Điều Khiển Âm Thanh Sony Cho Những Bữa Tiệc
Fiestable: Ứng Dụng Điều Khiển Âm Thanh Sony Cho Những Bữa Tiệc
Fiestable - Apps On Google Play
Fiestable – Apps On Google Play

지금 다운로드 App Remote 100% 무료

Dùng điện thoại làm Remote điều khiển ti vi | Use your phone as a TV remote

주제 App Remote 와 관련된 23 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Support by Sony 모두 무료

App Tutorial: Support by Sony

주제 Support by Sony 와 관련된 40 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

Imaging Edge Mobile에 총 420개의 댓글이 있습니다.

 • 605 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 508개
 • 387 일반 의견
 • 6 나쁜 리뷰
 • 36 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Imaging Edge Mobile 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 Imaging Edge Mobile에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *