Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금보기 Holland Codes – Riasec Test 100% 무료

지금보기 Holland Codes – Riasec Test 100% 무료

“HOLLAND CODES – RIASEC TEST” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ Holland Code Test, Holland Code Test tiếng Việt, Holland code test wiki, Holland Code wiki, RIASEC test, Holland Codes, trắc nghiệm hướng nghiệp riasec (holland code test), Holland test.

HOLLAND CODES – RIASEC TEST에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: HOLLAND CODES – RIASEC TEST
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: SeaBird
 • 마지막 업데이트 날짜: 2021. 12. 1.
 • 범주:
  1. 맞춤 설정
 • HOLLAND CODES – RIASEC TEST의 직접적인 경쟁자:
  1. Hectic | The Freelancer OS™
  2. HyreMe – Jobs , Hiring , Promo
  3. CEH V12 Exam 2023
  4. Talently
  5. Career Karma
  6. DISC TEST-성격 테스트
  7. World Wonder Wallpapers
  8. Tra Cứu Màu Phong Thủy
  9. Hermit Crab Wallpapers
  10. Mantis Wallpapers
  11. Shrimp Crayfish Wallpapers

HOLLAND CODES – RIASEC TEST 관련 동영상 보기

RIASEC Test Instructions

사용자 평가

 • 예능 기준은 9점
 • 그래픽 기준은 7포인트
 • 안전 기준은 9점입니다.
 • 품질 기준은 8점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 9점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 8점입니다.

소개하다

네덜란드 코드-RIASEC 테스트 :
🌷The Holland Codes 또는 Holland Occupational Themes (RIASEC)는 미국 심리학자 John L. Holland가 처음 개발 한 경력 및 직업 선택 (성격 유형에 기반) 이론을 말합니다.

🌷The Holland Occupational Themes는 직업 및 직업 선택에 중점을 둔 성격 이론입니다. 6 가지 직종에 대한 적합성에 따라 사람들을 그룹화합니다. 6 가지 유형은 이론이 일반적으로 알려진 RIASEC 약어를 산출합니다. 이 이론은 1950 년대에 시작된 John L. Holland가 경력을 쌓으면서 개발했습니다. 유형학은 진로 상담 분야를 지배하게되었으며이 분야에서 사용되는 대부분의 인기 평가에 통합되었습니다.

🌷Holland Code, Holland Codes 및 약어 RIASEC라는 용어는 John Holland의 6 가지 성격 유형 인 Realistic (R), Investigative (I), Artistic (A), Social (S), Enterprising (E) 및 Conventional (C)을 나타냅니다. Holland ‘s Theory of Career Choice에 따르면, 귀하의 성격과 일치하거나 유사한 직업 또는 교육 프로그램 환경을 선택하면 성공과 만족으로 이어질 가능성이 높습니다.

🌷 각 유형에 대한 설명과 경력 만족도와 학업 성공을 높이기 위해 성격 경력 및 성격 전공 매치를 사용하는 방법은 네덜란드의 경력 선택 이론에 대한 기사를 참조하십시오. 진로 변경, 진로 선택 방법 및 전공 선택 방법에 대한 우리의 조언은이 인기 있고 존경받는 이론을 기반으로합니다.

🌷6 개의 네덜란드 코드를 모두 정확하게 평가하려면 Career Key의 경력 테스트를보십시오. 결과를 세 글자로 된 코드와 알파벳 순서의 직업 목록으로 제공하는 대신, 당사의 고유 한 매칭 시스템을 통해 귀하의 관심사, 특성, 기술 및 능력과 일치하는 직업 및 대학 전공을 식별 할 수 있습니다. Career Key는 이러한 성격 유형에 따라 직업, 대학 전공, 직업 클러스터 및 직업 경로를 구성하고 과학적으로 분류합니다.

SeaBird에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
https://rb8fc0ca7.app-ads-txt.com
이메일:
haiyentruong1776@gmail.com
주소:
151 Nguyen Dinh Chieu, District 3, HCM city, VietNam

HOLLAND CODES – RIASEC TEST 사진

주제 HOLLAND CODES – RIASEC TEST 와 관련된 33 개의 이미지가 있습니다.

Trắc Nghiệm Định Hướng Nghề Nghiệp Holland Code Test (Riasec) - Cổng Tư Vấn Hướng Nghiệp - Tuyển Sinh | Hướng Nghiệp Á Âu
Trắc Nghiệm Định Hướng Nghề Nghiệp Holland Code Test (Riasec) – Cổng Tư Vấn Hướng Nghiệp – Tuyển Sinh | Hướng Nghiệp Á Âu

여기에서 HOLLAND CODES – RIASEC TEST과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

HOLLAND CODES – RIASEC TEST의 경쟁자

지금 다운로드 Hectic | The Freelancer OS™ 100% 무료

Meeting scheduler – Paid meetings

주제 Hectic | The Freelancer OS™ 와 관련된 5 개의 이미지가 있습니다.

Hectic | The Freelancer Os™ By Hectic
Hectic | The Freelancer Os™ By Hectic

지금 보기 HyreMe – Jobs , Hiring , Promo 무료로

Hiring / Recruiting Animation Video

주제 HyreMe – Jobs , Hiring , Promo 와 관련된 22 개의 이미지가 있습니다.

Job Vacancy Templates. We Are Hire Jobs That Are Used On Social Media Content. Digital Advertising Specialist Stock Vector - Illustration Of Media, Post: 212623375
Job Vacancy Templates. We Are Hire Jobs That Are Used On Social Media Content. Digital Advertising Specialist Stock Vector – Illustration Of Media, Post: 212623375
Job Vacancy Templates. We Are Hire Jobs That Are Used On Social Media Content. Digital Advertising Specialist Stock Vector - Illustration Of Announcement, Element: 212623407
Job Vacancy Templates. We Are Hire Jobs That Are Used On Social Media Content. Digital Advertising Specialist Stock Vector – Illustration Of Announcement, Element: 212623407

새로 업데이트됨 CEH V12 Exam 2023 모두 무료

CEH V12 (Certified Ethical Hacker) Exam Dumps \u0026 Questions 2023

주제 CEH V12 Exam 2023 와 관련된 34 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Talently 모두 무료

Talently Talk: Consigue tu próximo trabajo como developer.

주제 Talently 와 관련된 42 개의 이미지가 있습니다.

정보 Career Karma 무료로

Joe Blair – Career Karma Series B Investment 2022

주제 Career Karma 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

Discover The Best Job Training Programs And Career Advice
Discover The Best Job Training Programs And Career Advice

정보 DISC TEST-성격 테스트 무료로

DISC 행동유형 몰아보기. 주도형, 사교형, 안정형, 신중형. DISC 행동유형 검사 한방에 정리!

주제 DISC TEST-성격 테스트 와 관련된 7 개의 이미지가 있습니다.

다운로드 World Wonder Wallpapers 모두 무료

Wonders of the World 4K – Scenic Relaxation Film With Calming Music

주제 World Wonder Wallpapers 와 관련된 33 개의 이미지가 있습니다.

정보 Tra Cứu Màu Phong Thủy 무료로

Tra cứu màu sắc dùng trong PHONG THUỶ thế nào là ĐÚNG?

주제 Tra Cứu Màu Phong Thủy 와 관련된 9 개의 이미지가 있습니다.

Bảng Màu Theo Phong Thủy Mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
Bảng Màu Theo Phong Thủy Mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
Bảng Màu Theo Phong Thủy Mệnh Kim + Mộc + Thủy + Hỏa + Thổ
Bảng Màu Theo Phong Thủy Mệnh Kim + Mộc + Thủy + Hỏa + Thổ
Màu Sắc Phong Thủy Hợp Tuổi, Hợp Bản Mệnh Full Năm Tuổi
Màu Sắc Phong Thủy Hợp Tuổi, Hợp Bản Mệnh Full Năm Tuổi

지금 보기 Hermit Crab Wallpapers 무료로

Animated Wallpaper rain Straweberry hermit crab loop

주제 Hermit Crab Wallpapers 와 관련된 20 개의 이미지가 있습니다.

다운로드 Mantis Wallpapers 무료로

Praying mantis watching TV

주제 Mantis Wallpapers 와 관련된 31 개의 이미지가 있습니다.

지금 다운로드 Shrimp Crayfish Wallpapers 무료로

EP 19 – New Experiment Tank Crayfish with Shrimp #TequaticVlog

주제 Shrimp Crayfish Wallpapers 와 관련된 7 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

HOLLAND CODES – RIASEC TEST에 총 742개의 댓글이 있습니다.

 • 831 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 280개
 • 376 일반 의견
 • 40 나쁜 리뷰
 • 35 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 HOLLAND CODES – RIASEC TEST 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 HOLLAND CODES – RIASEC TEST에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *